AA

Ressursgrupper

Næringsforeningen har i 2021 sju ressursgrupper: Grønn omstilling, Infrastruktur og byutvikling, Flere i arbeid, Transport og logistikk, Region vest, Region øst (Lillesand) og Women in Business (WiB).

Strategi og prinsipp for ressursgruppene i Næringsforeningen

 1. Opprettelse og sammensetning

Ressursgrupper opprettes og nedlegges av styret etter innstilling fra administrasjonen. Det skal samtidig foreligge et veldefinert og avgrenset mandat for gruppens arbeid.

 1. Sammensetning

Ressursgruppene skal fortrinnsvis ledes av et medlem, i tillegg stiller en ansatt fra administrasjonen som koordinator for gruppen. Ressursgruppen bør ha fra 5 – 9 medlemmer, fra medlemsvirksomheter.

Medlemmer oppnevnes for to år av gangen med mulighet for forlengelse. Ved etablering skal halvdelen av medlemmene oppnevnes for to år. Inn- og utmeldinger fra ressursgruppene skjer i i samråd med adm. dir. i Næringsforeningen.

 1. Ressurser og rapportering

Ressursgruppen får tildelt ressurser (økonomiske og menneskelige) etter godkjenning av adm. direktør. Ressursgruppen rapporterer til adm. direktør.

 1. Uttalelser og forholdet til media

Ressursgruppen skal arbeide i markedet med de saker som fremstår av dens mandat, og kan delta i den offentlige debatt i samråd med adm. direktør. Forholdet til media skjer i samråd med kommunikasjonsleder i NiKr som også bistår gruppen med synliggjøring av arbeid og resultater.

Generelt for alle ressursgrupper:

Ressursgruppenes oppgaver kan for eksempel være:

 • Vurdere bransjens / fagfeltet / regionens ståsted og utvikling
 • Vurdere bransjens / fagfeltet / regionens vekstpotensial (verdiskapning og arbeidsplasser)
 • Foreslå tiltak, kontrollere gjennomføringen av foreslåtte tiltak
 • Lage forslag til aktuelle temaer for aktiviteter i regi av NiKR
 • Presentere saker/temaer til NiKR sin administrasjon, styret og SPENN
 • Foreslå aktuelle nyheter for NiKR sin hjemmeside (nikr.no)

Alle ressursgruppelederne skal møtes minst én gang i året for å bli kjent, få presentert styrets strategier, informere om gruppens arbeid/saker, og for å diskutere mulig samarbeid på tvers av gruppene.

Link til våre ressursgrupper og medlemmer i gruppene finner du under:

Infrastruktur og byutvikling

Ressursgruppe Region Vest

WiB

Grønn omstilling

Transport og Logistikk

Flere i arbeid

Ressursgruppe region øst (Lillesand)

U40

For nærmere informasjon om ressursgruppenes arbeid, ta kontakt med næringspolitisk leder Roar Osmundsen  i Næringsforeningen på roar@nikr.no


Eksterne styrer

Næringsforeningen er representert i følgende eksterne styrer:

 • Norges Handelskammerforbund
 • Ungt entreprenørskap
 • ICC

Andre eksterne styringsorgan

 • Fylkesaksjonskomite, TV-aksjonen
 • Styringsgruppen for Likestilt Arbeidsliv
 • Styret i ICC Norge
 • Styret i Fair Play Agder
 • Strategisk råd bærekraftssenteret

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor