AA

Ressursgrupper

 

Strategi og prinsipp for ressursgruppene i Næringsforeningen

 1. Opprettelse og sammensetning

Ressursgrupper opprettes og nedlegges av styret etter innstilling fra administrasjonen. Det skal samtidig foreligge et notat om hvorfor man ønsker å opprette gruppen og hvilken funksjon / mål den vil ha, og det skal utarbeides et veldefinert og avgrenset mandat for gruppens arbeid.

 1. Sammensetning

Ressursgruppene skal fortrinnsvis ledes av ett medlem, og med ett styremedlem og navngitt person fra administrasjonen som sekretær. Ressursgruppen bør ha fra 5 – 9 medlemmer, alle fra medlemsvirksomheter.

Medlemmer oppnevnes for 2 år ad gangen med mulighet for re-oppnevning en gang. Ved etablering skal halvdelen av medlemmene oppnevnes for 3 år. Inn- og utmeldinger fra ressursgruppene skjer i forbindelse med generalforsamlingen.

 1. Ressurser og rapportering

Ressursgruppen får tildelt ressurser (økonomiske og menneskelige) etter godkjenning av adm. direktør. Ressursgruppen rapporterer til adm. direktør, som ved vesentlige spørsmål avgjør saken sammen med styreleder.

 1. Uttalelser og forholdet til media

Ressursgruppen skal arbeide i markedet med de saker som fremstår av dens mandat, og kan delta i den offentlige debatt i samråd med adm. direktør. Forholdet til media skjer i samråd med Redaktøren i NiKr som også bistår gruppen med synliggjøring av dens arbeid og resultater.

Generelt for alle ressursgrupper:

Ressursgruppenes oppgaver kan for eksempel være:

 • Vurdere bransjens / fagfeltet / regionens ståsted og utvikling
 • Vurdere bransjens / fagfeltet / regionens vekstpotensial (verdiskapning og arbeidsplasser)
 • Foreslå tiltak, kontrollere gjennomføringen av foreslåtte tiltak
 • Lage forslag til aktuelle temaer for aktiviteter i regi av NiKR
 • Presentere saker/temaer til NiKR sin administrasjon, styret og SPENN
 • Foreslå aktuelle nyheter for NiKR sin hjemmeside (nikr.no)

Alle ressursgruppelederne skal møtes minst én gang i året for å bli kjent, få presentert styrets strategier, informere om gruppens arbeid/saker, og for å diskutere mulig samarbeid på tvers av gruppene.

Link til våre ressursgrupper og medlemmer i gruppene finner du under:

Infrastruktur og byutvikling
Ressursgruppe Region Vest
Women in business
Bærekraftig omstilling
Transport og Logistikk

For nærmere informasjon om ressursgruppenes arbeid, ta kontakt med næringspolitisk leder Roar Osmundsen  i Næringsforeningen på roar@nikr.no

Eksterne styrer
Næringsforeningen er representert i følgende eksterne styrer:

 • Norges Handelskammerforbund
 • Ungt entreprenørskap
 • ICC

Andre eksterne styringsorgan

 • Juryen for Årets kvinnelige leder på Sørlandet
 • Juryen for Årets unge leder på Sørlandet
 • Juryen for Årets styreleder på Sørlandet
 • Fylkesaksjonskomite, TV-aksjonen
 • Styringsgruppen for Likestilt Arbeidsliv

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor