AA

Ressursgrupper

Næringsforeningen har i 2020 seks ressursgrupper: Bærekraftig omstilling, infrastruktur og byutvikling, transport og logistikk, region vest, region øst (Lillesand) og Women in Business.

Strategi og prinsipp for ressursgruppene i Næringsforeningen

 1. Opprettelse og sammensetning

Ressursgrupper opprettes og nedlegges av styret etter innstilling fra administrasjonen. Det skal samtidig foreligge et notat om hvorfor man ønsker å opprette gruppen og hvilken funksjon / mål den vil ha, og det skal utarbeides et veldefinert og avgrenset mandat for gruppens arbeid.

 1. Sammensetning

Ressursgruppene skal fortrinnsvis ledes av ett medlem, i tillegg stiller en ansatt fra administrasjonen. Ressursgruppen bør ha fra 5 – 9 medlemmer, fra medlemsvirksomheter.

Medlemmer oppnevnes for to år av gangen med mulighet for forlengelse. Ved etablering skal halvdelen av medlemmene oppnevnes for to år. Inn- og utmeldinger fra ressursgruppene skjer i i samråd med adm. dir. i Næringsforeningen.

 1. Ressurser og rapportering

Ressursgruppen får tildelt ressurser (økonomiske og menneskelige) etter godkjenning av adm. direktør. Ressursgruppen rapporterer til adm. direktør.

 1. Uttalelser og forholdet til media

Ressursgruppen skal arbeide i markedet med de saker som fremstår av dens mandat, og kan delta i den offentlige debatt i samråd med adm. direktør. Forholdet til media skjer i samråd med kommunikasjonsleder i NiKr som også bistår gruppen med synliggjøring av arbeid og resultater.

Generelt for alle ressursgrupper:

Ressursgruppenes oppgaver kan for eksempel være:

 • Vurdere bransjens / fagfeltet / regionens ståsted og utvikling
 • Vurdere bransjens / fagfeltet / regionens vekstpotensial (verdiskapning og arbeidsplasser)
 • Foreslå tiltak, kontrollere gjennomføringen av foreslåtte tiltak
 • Lage forslag til aktuelle temaer for aktiviteter i regi av NiKR
 • Presentere saker/temaer til NiKR sin administrasjon, styret og SPENN
 • Foreslå aktuelle nyheter for NiKR sin hjemmeside (nikr.no)

Alle ressursgruppelederne skal møtes minst én gang i året for å bli kjent, få presentert styrets strategier, informere om gruppens arbeid/saker, og for å diskutere mulig samarbeid på tvers av gruppene.

Link til våre ressursgrupper og medlemmer i gruppene finner du under:

Infrastruktur og byutvikling

Ressursgruppe Region Vest

WiB

Grønn omstilling

Transport og Logistikk

Flere i arbeid

Ressursgruppe region øst (Lillesand)

For nærmere informasjon om ressursgruppenes arbeid, ta kontakt med næringspolitisk leder Roar Osmundsen  i Næringsforeningen på roar@nikr.no


Eksterne styrer

Næringsforeningen er representert i følgende eksterne styrer:

 • Norges Handelskammerforbund
 • Ungt entreprenørskap
 • ICC

Andre eksterne styringsorgan

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor