AA

Voldgift og megling

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ønsker å tilby næringslivet en mulighet for tvisteløsning uten bruk av de ordinære domstoler.

Domstolsbehandling av tvister tar ofte lang tid (ikke minst dersom saken ankes) og kan tære kraftig på interne ressurser. Næringsdrivende som, på tross av uenighet, ønsker å fortsette samarbeide kan ha særlig interesse av å få avklart en tvist raskt og uten den publisitet en vanlig rettssak kan innebære. Resultatet av megling/voldgift kan underlegges konfidensialitet.

Tvisteløsning ved voldgift har lange tradisjoner, særlig i forbindelse med større kontraktsforhold. Vi har fra 2008 fått en ny Tvistelov som regulerer de alminnelige domstolers behandling av tvister. I følge Tvisteloven vil en part i en mindre tvist (opp til NOK 125.000,-) normalt ikke kunne kreve dekket sine saksomkostninger utover et beløp som tilsvarer 20% av det omstridte beløp. Gjelder tvisten NOK 50.000,- får man kun dekket NOK 8.000,- i saksomkostninger. I tvister mellom næringsdrivende kan dette være utilfredsstillende. Ved voldgift etter Næringsforeningens regler gjelder ikke denne begrensningen, hvilket kan være en god grunn til å velge voldgift også for mindre tvister.

Både megling og voldgift forutsetter avtale mellom partene. Slik avtale inngås ofte i forbindelse med kontraktsinngåelse, men det er intet til hinder for at partene lager slik avtale nå det foreligger en tvist.

Normalt vil det ved megling bli oppnevnt en megler. I mindre tvister som skal avgjøres ved voldgift kan det være naturlig at det bare oppnevnes en voldgiftsdommer. Partene kan selv avgjøre hva som skal ansees som en mindre tvist. I større saker vil voldgiftsretten normalt bestå av tre dommere. Partene kan selv bli enige om hvem som skal opptre som megler eller voldgiftsdommer(e). Næringsforeningen vil utarbeide en liste over aktuelle personer, men partene kan velge hvem de måtte ønske.

Megler og minst en voldgiftsdommer bør ha juridisk utdannelse. Det er for øvrig intet i veien for at det oppnevnes voldgiftsdommere med annet utdanningsbakgrunn når tvisten gjør dette naturlig, eksempelvis revisorer eller ingeniører. Dette vil tilsvare sakkyndige dommere som oppnevnes av de alminnelige domstoler.

Det er oppnevnt et styre (Voldgiftsstyret) som skal ta hånd om det praktiske vedrørende voldgiftsordningen. Voldgiftsstyret vil også utarbeide listen over aktuelle meglere/voldgiftsdommere. Dersom partene i en tvist ikke blir enige om hvem som skal tjenestegjøre kan man be Voldgiftsstyret foreta oppnevningen. Under ”Voldgiftsstyret” finner du hvem som til enhver tid sitter i styret.

I Norge har vi en egen Voldgiftslov. Loven bygger på en ”modellov”, utarbeidet av FN- organet UNCITRAL. Næringsforeningens voldgiftsregel er basert på loven, men saksbehandlingsreglene er mer omfattende, blant annet for å sikre rask behandling av tvister. Etter Voldgiftsloven er utgangspunktet at voldgiftsdommer er offentlige. Dette er motsatt dersom man anvender Næringsforeningens voldgiftsregler.

Voldgiftsloven fastslår at voldgiftsdommer er like bindende som dommer avsagt av de alminnelige domstoler. I tillegg fastslår loven at voldgiftsdommer i de aller fleste tilfeller ikke kan ankes. Dette medfører at tvister normalt kan avsluttes raskt.

Voldgiftsdommer kan tvangsfullbyrdes på lik linje med andre dommer og følger de vanlige regler i Tvangsfullbyrdelsesloven.

I internasjonale tvister kan tvangsfullbyrdelse ofte fremstå som vanskelig gjennomførbart. Innen EU/EØS vil dommer fra de alminnelige domstoler kunne tvangsfullbyrdes gjennom reglene i Luganokonvensjonen. For voldgiftsdommer finner vi regler om internasjonal tvangsfullbyrdelse i New York konvensjonen. Ca 150 land, deriblant USA, Kina, Russland og de europeiske land har undertegnet New York konvensjonen. Dette innebærer at norske voldgiftsdommer kan tvangsfullbyrdes i langt flere land en dommer avsagt av de vanlige domstoler.

Megling og voldgift må baseres på avtale. Under ”Henvisningsklausuler” finnes forslag til slike avtaleklausuler, både for forhåndsavtaler og avtaler når tvist er oppstått.

Ved utarbeidelse av kontrakter vil de for øvrig være mulig å benytte en helt enke klausul som følger;

”Enhver tvist i forbindelse med denne avtale skal behandles ved voldgift i henhold til «Regler for alminnelig voldgift” fastsatt av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen”.

Honorarer til megler/voldgiftsdommer må avtales i det enkelte tilfelle.

Norsk Engelsk
 Vedtekter Vedtekter (e)
Behandling av mindre tvister Behandling av mindre tvister (e)
Regler for utenrettslig megling Regler for utenrettslig megling (e)
Regler for alminnelig voldgift Regler for alminnelig voldgift (e)
Henvisningsklausuler

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor